Cylchlythyr AGW #05 - Rhagfyr 2018

  Darllen Gweld ar Issuu

  Cylchlythyr AGW #05


  *|MC:SUBJECT|*
  Croeso i Newyddlen Arloesi Gwynedd Wledig ar ei newydd wedd! Nod y newyddlen yma yw gwneud yn siŵr does neb yn methu allan ar newyddion diweddaraf Arloesi! Yn y rhifyn yma cewch wybodaeth am rai o’r prosiectau sydd i ddod a be rydym wedi bod yn neud dros y flwyddyn ddiwethaf. Cewch hefyd gyfle i ddod i nabod un o’n haelodau staff newydd yn well.

  Welcome to the new look Arloesi Gwynedd Wledig Newsletter! The aim of our newsletter is to keep you in the loop about all things Arloesi. In this addition you’ll find lots of information about up and coming projects as well as what we’ve been up to over the last year. You’ll also get the chance to get to know one of our new members of staff a little better. 

  Galwadau Agored
  Open Calls

  Strydoedd Unigryw
  Unique Streets

  Ydych chi'n poeni am ddirywiad eich Stryd Fawr? Rydym yn chwilio am 3 ardal i gydweithio a hwy yng Ngwynedd er mwyn treialu dulliau creadigol ac arloesol fydd yn cynyddu nifer yr ymwelwyr i’r Stryd. Dyddiad Cau: 07/01/19
  Are you worried about the decline of your High Street? We're looking for 3 communities in Gwynedd to work with to trial creative and innovative ideas that will increase the number of visitors to the street. Closing Date: 07/01/19
  darllen mwy >>
  read more >>

  Cronfa Peilota Gwynedd
  Gwynedd Piloting Fund

  Ydych chi'n Grŵp Cymunedol ac yn cysidro treialu gweithgareddau newydd yn eich ardal chi? Manteisiwch ar y cyfle yma gan Arloesi Gwynedd Wledig! Dyddiad Cau: 25/01/19
  Are you a Community Group who are keen to trial new activities in your local area? Take advantage of this opportunity by Arloesi Gwynedd Wledig! Closing Date: 25/01/19

  darllen mwy >>
  read more >>

  Cliciwch ar y linciau uchod i rannu ein galwadau agored gyda'ch ffrindiau!
  Click on the links above to share our open calls with your friends! 

  Be sydd wedi bod yn digwydd?
  What's been happening?

  Lansiad Llwybr Cysawd Eryri
  Snowdonia Solar System Trail Launch

   
  Lanswyd Llwybr Cysawd Eryri yn ddiweddar yng Ngwesty'r Oakley Arms Maentwrog! Mae'r planedau i gyd wedi eu cwblhau ac wedi eu gosod ac yn barod ar gyfer eu hymweld. Ydych chi'n meddwl galw i'w gweld? 
  The Snowdonia Solar System Trail was officially launched at the Oakley Arms Hotel in Maentwrog recently. All the planets have now been completed and installed and are ready to be admired. Will you be visiting any?

  darllen mwy >>
  read more >>
  Pwyntiau Ceir Trydan
  Electric Car Charging Points
  Nod y prosiect yma oedd cynyddu ymwybyddiaeth o’r budd economaidd bosib o osod pwyntiau gwefru ceir ym Meirionnydd drwy gynnal peilot am 12 mis.
  Mae Ffurflen Gwerthuso'r prosiect nawr ar gael. 
  The aim of the project was to increase awareness of the potential economic benefit of installing car charging points in Meirionnydd by running a 12 month pilot.
  The project's Evaluation Form is now available. 

  Ffurflen Gwerthuso >>
  Evaluation Form >>
  Gweinidog yn ymweld a Maes Chwarae Digidol
  Minister visits Digital Playground
  Yn ddiweddar bu'r Gweinidog Llywodraeth Cymru Julie James yn ymweld â’n prosiect LoRaWAN yng Ngholeg Glynllifon, sy’n cynnig cyfleoedd cyffrous i arbrofi gyda’r Rhyngrwyd Pethau mewn lleoliad gwledig.
  Recently Welsh Government Minister Julie James visited our LoRaWAN project at Glynllifon College, which offers exciting opportunities to experiment with the Internet of Things in a rural setting.

  darllen mwy >>
  read more >>

   
  Amser i Fentro
  Time to Venture

   
  Bwriad y prosiect hwn oedd i arddangos ffynhonnell newydd o entrepreneuriaeth trwy ddefnyddio sgiliau a syniadau pobl sydd ar hyn o bryd mewn cyflogaeth. 
  Mae Ffurflen Gwerthuso'r prosiect nawr ar gael. 
  The aim of this project was to demonstrate a new source of entrepreneurship by utilising skills and ideas of people currently in employment. 
  The project's Evaluation Form is now available. 

  Ffurflen Gwerthuso >>
  Evaluation Form >>

  Pecynau Cymorth
  Toolkits

  Mae 5 Pecyn Cymorth bellach wedi eu cwbwlhau ac yn barod i'w rhannu! Cofiwch rannu'r pecynau yma, maent yn ddefnyddiol iawn i rai sy'n meddwl gwneud prosiect tebyg. 
  Pecynau Cymorth >>
   
  5 Toolkits have now been completed and are ready to be shared! Remember to share these kits, they'll be extremely useful to anyone thinking of running a similar project.
  Toolkits >>

  Dewch i'n nabod!
  Get to know us!

  Dros y misoedd diwethaf mae sawl aelod newydd o staff wedi ymuno â ni. Yn y rhifyn yma o’r newyddlen cawn gyfle i ddod i nabod Carwyn ap Myrddin, sef un o Uwch Swyddogion Prosiect newydd Arloesi Gwynedd Wledig.
  Cliciwch yma i ddod i nabod Carwyn >>
   
  Over the last few months a number of new members of staff have joined us. In this edition of the newsletter we’ll be getting to know Carwyn ap Myrddin, one of Arloesi Gwynedd Wledig's new Senior Project Officers.
  Click here to get to know Carwyn >>

  Uchafbwyntiau'r Flwyddyn
  Highlights of the Year

  Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda!
  Merry Christmas and Happy New Year!

  view this email in your browser
  Copyright © 2018 Menter Mon, All rights reserved.

  Our mailing address is:
  helo@arloesigwyneddwledig.com

  Want to change how you receive these emails?
  You can update your preferences or unsubscribe from this list.


  This email was sent to *|EMAIL|*
  why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
  *|LIST:ADDRESSLINE|*

  *|REWARDS|*

  Cylchlythyr AGW #04 - Ebrill 2018

  Darllen Gweld ar Issuu

  Cylchlythyr AGW #04  Cylchlythyr AGW #03 - Rhagfyr 2017

  Darllen Gweld ar Issuu

  Cylchlythyr AGW #03  Cylchlythyr AGW #02 - Mehefin 2017

  Darllen Gweld ar Issuu

  Cylchlythyr AGW #02  Cylchlythyr AGW #01 - Chwefror 2016

  Darllen Gweld ar Issuu

  Cylchlythyr AGW #01Dysgwch fwy am yr hyn rydyn ni’n ei wneud...01766 514 057

Arloesi Gwynedd Wledig, 146 Stryd Fawr, Porthmadog, Gwynedd LL49 9NU