LoRaWAN

Peilot yn arbrofi ar safle benodol er mwyn cyfrannu at greu a datblygu ‘internet of things’ mewn ac ar gyfer ardaloedd gwledig.

Datblygwyd y cynllun ar y cyd gyda Cyngor Gwynedd (Gwynedd Ddigidol) a Grŵp Llandrillo-Menai (Coleg Glynllifon). Y cysyniad yw creu ‘test bed’ / labordy i annog cyflwyno a datblygu ‘internet of things’ yng nghyd destun amaeth / ardaloedd gwledig.

Bydd 3 elfen i’r prosiect:

Gosod isadeiledd priodol all hwyluso ‘internet of things’ mewn ardaloedd gwledig.
Gosodwyd isadeiledd LoRaWAN ar safle Coleg Glynllifon yn 2018.

Bydd y ddwy elfen nesaf yn canolbwyntio ar sut i wneud defnydd o’r dechnoleg ym myd amaeth.

  1. Annog a marchnata’r safle i eraill ei ddefnyddio e.e. Cyswllt Ffermio, ffermwyr unigol, sector breifat.
    Bydd yr elfen hon o’r prosiect hefyd yn edrych ar dreialu ambell i ddyfais sy’n bodoli’n barod ar y safle.

 

  1. Annog defnydd ehangach drwy hwyluso sesiynau gyda’r diwydiant Amaeth a’r diwydiant digidol (e.e. North Wales Tech).
    Rhoddir cyfle drwy un neu gyfres o sesiynau i’r diwydiant ffermio (gan gynnwys myfyrwyr y coleg a ffermydd preifat) adnabod dyfeisiadau newydd fyddai’n cynorthwyo ffermydd neu yn cyfrannu tuag at effeithlonrwydd ffermio. Byddai’r sesiwn hefyd yn cynnwys cynrychiolaeth o gwmniau digidol, gyda’r nod eu bod yn gallu cynhyrchu un (neu fwy) o’r dyfeisiadau hyn i’w treialu ar yng Nglynllifon.


Yn olaf rhoddir pwyslais ar rannu y gwersi  a ddysgwyd a’r llwyddiannau i randdeiliad eraill yng Ngwynedd. Gweler y fideos i ddysgu mwy.

Fideos

-

-

-

Dysgwch fwy am yr hyn rydyn ni’n ei wneud...01766 514 057

Arloesi Gwynedd Wledig, 146 Stryd Fawr, Porthmadog, Gwynedd LL49 9NU