Ffiws

Gofod Gwneud sydd wedi cael ei leoli mewn siop wag ar stryd fawr Porthmadog

Beth ydi Ffiws?

Gofod Gwneud cydweithredol sydd wedi cael ei leoli yn 125 Stryd Fawr, Porthmadog ydi Ffiws. Mae’r gofod yn cynnwys amryw o wahanol offer uwch-dechnolegol yn ogystal â offer electroneg ac offer llaw.

 

Pa fath o offer sydd ar gael yn Ffiws?

 • Argraffwyr 3D
 • Peiriant Laser
 • Peiriant CNC
 • Gwasg Gwres (Heat Press)
 • Gwasg Myg (Mug Press)
 • Argraffwr Sublimation
 • Torrwr Vinyl
 • a mwy…

Pwy sydd yn cael defnyddio’r offer?

Mae’r gofod yn agored i unrhyw un dros 18 ac i blant rhwng 14 ac 18 gyda oedolyn cyfrifol. Mi fyddwn hefyd yn cynnal digwyddiadau arbennig ar gyfer plant o dan 14.

Mi fydd yn RHAID mynychu Sesiwn Cynefino (Induction) cyn defnyddio unrhyw ddarn o offer yn y gofod.

 

DOGFENNAU FFIWS:

Rheolau Ffiws

Ffiws Asesiad Risg Cyffredinol

Gweithdrefnau mewn Argyfwng

Offer Ffiws – Dulliau Gweithredu’n Diogel

 

Beth ydi oriau agor Ffiws? (Wedi gorfod newid oherwydd COVID-19)

Dydd Llun                 CAU

Dydd Mawrth           CAU

Dydd Mercher          9-5

Dydd Iau                   CAU

Dydd Gwener           9-5

*RYDYM NAWR YN GWEITHIO DRWY SYSTEM APWYNTIADAU. I WNEUD APWYNTIAD CLICIWCH YMA

DIWEDDARIAD 22/12/20 – YN DILYN CYHOEDDIAD LLYWODRAETH CYMRU, MI FYDD FFIWS WEDI CAU HYD NES BYDD Y RHEOLIADAU YN NEWID. EDRYCHWN YMLAEN I’CH CROESAWU YN OL YN 2021.

 

Am fwy o wybodaeth am ein digwyddiadau ewch ar wefannau cymdeithasol Arloesi Gwynedd Wledig neu cysylltwch efo Rhys i gael eich ychwanegu i’r rhestr ebost.

 

Pwy sy’n ariannu’r prosiect?

Mae Ffiws wedi cael ei ariannu gan Arloesi Gwynedd Wledig a Chynllun Arfor Cyngor Gwynedd.

Arloesi Gwynedd Wledig sy’n rhedeg y cynllun LEADER yma yng Ngwynedd. LEADER yw’r term a ddefnyddir i ddisgrifio dull arbennig o ddatblygu lleol mewn ardaloedd gwledig. Mae’n gynllun â gyllidir gan yr UE a Llywodraeth Cymru. Mae pwyslais ar brosiectau peilot er mwyn dysgu a rhannu arfer da.

Mae rhaglen ARFOR yn gweithio ar draws Ynys Môn, Gwynedd, Ceredigion a Sir Gâr. Cronfa arbrofol yw’r rhaglen, sy’n bwriadu creu mwy a gwell swyddi yng nghadarnleoedd y Gymraeg a chefnogi twf yr iaith. Mae ARFOR yn cynnwys cyfuniad o gynlluniau lleol a gweithgareddau ar draws y pedair ardal.

 

Beth ydi bwriad y prosiect?

 • Creu cymuned o wneuthurwyr (“makers”) yn yr ardal
 • Rhoi mynediad i unrhyw un at offer uwch-dechnoleg
 • Annog creadigrwydd a dysgu sgiliau newydd
 • Y gobaith ydi y bydd y gymuned yn gallu perchnogi’r cynllun a’i gario ymlaen tu hwnt i’n prosiect peilot ni

 

Am fwy o wybodaeth neu os hoffwch chi gymeryd rhan mewn unrhyw ffordd drwy fynychu digwyddiad/gweithdy neu cynnal un eich hunain, cysylltwch efo Rhys ar rhys@mentermon.com / 01766 514057.

 

 

 

Fideos

Argraffwr 3D Printer - Yn y fideo yma mae Wyn yn esbonio i Rhys beth ydi argraffwr 3D a be mae bosib ei wneud gydag o!

Dewch i nabod Jo - Da chi wedi sbio ar restr digwyddiadau Ffiws a wedi wondro pwy ydi Jo Hinchliffe sy'n cynnal y sesiwn agored bob Dydd Mawrth? Wel dyma eich cyfle i'w ddod i nabod yn well!

Torrwr Finyl a Gwasg Gwres - Yn y fideo yma mae Wyn yn esbonio i Rhys beth ydi torrwr finyl a gwasg gwres a beth sy'n bosib i'w wneud gyda nhw!

Dewch i Nabod Menai - Mae 'na lawer o bobl creadigol yn ein helpu ni yn Ffiws! Mae Menai yma bob Dydd Mercher a Dydd Sadwrn. Gwyliwch y fideo i ddod i nabod hi'n well :)

Rhys yn sgwrsio gyda Jo a Patsy - Dyma Rhys yn cael sgwrs gyda Jo Hinchliffe, sef un o'r arbenigwyr fydd yn Ffiws i'ch helpu, a Patsy Moffett, un o ddefnyddwyr rheolaidd Ffiws!

Dysgwch fwy am yr hyn rydyn ni’n ei wneud...01766 514 057

Arloesi Gwynedd Wledig, 146 Stryd Fawr, Porthmadog, Gwynedd LL49 9NU