Egni Bro – Astudiaeth Dichonoldeb

Cynllun peilot i greu strategaeth ynni cymunedol.

Prif nod yr astudiaeth dichonoldeb oedd i adnabod cyfleoedd i: –

 

  1. Gynyddu’r nifer o gynlluniau cynhyrchu a storio ynni carbon isel – trydan, gwres a thanwyddau – ym mherchnogaeth gymunedol,
  2. ddefnyddio’r ynni o’r cynlluniau hyn yn yr ardal gan defnyddwyr/defnydd sydd yn bodoli eisoes, a defnyddwyr potensial a newydd gellir eu creu neu ddenu i’r ardal, yn ogystal â chyfleon creu incwm yn lleol trwy werthu’r ynni i ardaloedd eraill.

 

Mae Egni Bro yn cynnwys Blaenau Ffestiniog, Trawsfynydd ac yna’n dilyn Afon Dwyryd a Dyffryn Maentwrog trwy Benrhyndeudraeth i lawr i Borthmadog.

 

Mae’r strategaeth yn nodi cyfleon i fentrau ynni cymunedol unigol yn yr ardal gydweithio er mwyn cyrraedd y 5 amcan canlynol:

o          Cyfrannu at wneud yr ardal yn un carbon sero

o          lleihau tlodi tanwydd

o          Creu a diogelu swyddi yn lleol

o          Cryfhau’r economi leol

o          Gwella hyfywdra ariannol cynlluniau ynni cymunedol

 

Mae’r strategaeth yn edrych ar ffynonellau‘r ynni a ddefnyddir yn yr ardal ar hyn o bryd ar gyfer trydan gwresogi a chludiant gan ddefnyddwyr yn y sectorau domestig, masnachol, cyhoeddus a’r 3ydd sector, ac yn adnabod cyfleon cyfnewid yr ynni a thanwydd a mewnforir efo cynnyrch lleol gan fentrau cymunedol.

 

Mae’r strategaeth yn nodi cyfleon defnyddio modelau marchnata ynni yn lleol newydd arloesol fel ‘Energy Local – Ynni Lleol’, ‘blockchain’, yn ogystal â gwifrau a rhwydweithiau dosbarthu newydd ym mherchnogaeth gymunedol.

 

Mi wnaeth Arloesi Gwynedd Wledig a Chwmni Bro Ffestiniog benodi Egndia Consulting i gyflwyno’r astudiaethau, a mae copi o’r astudiaeth ar gael yma.