Ceir Cymunedol Trydanol

Cynllun peilot fydd i dreialu ceir trydan cymunedol yng Ngwynedd

Bwriad y cynllun peilot fydd i dreialu ceir trydan cymunedol yng Ngwynedd. Y bwriad fydd i leoli 2 gar mewn cymunedau gan hybu defnydd o gar cymunedol fydd ar gael i wasanaethu’r ardal yn ogystal â hybu defnydd o geir trydan.

Mi fydd monitro defnydd y ceir yn hanfodol er mwyn gweld ar gyfer pa ddiben yw prif ddefnydd y ceir. Mi fydd hyn o ddiddordeb os fydd cymunedau’n edrych i redeg cynllun o’r fath yn yr hir dymor neu’n edrych i ddennu cyllid o rywle arall er mwyn cael car cymunedol.

Bydd y car yn gallu cael ei ddefnyddio i wasanaethu’r rhai sydd heb gar eu hunain neu i’r rhai sydd yn defnyddio ail gar yn achlysurol. Mae toriadau’n y gwasanaeth bws ar draws Gwynedd yn golygu fod galw am drafnidiaeth arall i drigolion gwledig.

Bydd y car ar gael er mwyn i bobl allu defnyddio gwasanaethau a chyfleusterau’n lleol, bydd hyn yn helpu’r rhai sydd wedi eu hynysu ar hyn o bryd drwy ddiffyg trafnidiaeth gyhoeddus mewn ardaloedd gwledig, problemau gyda’i iechyd yn ogystal â helpu’r oedrannus.

Elfen bwysig fydd cael gyrwyr gwirfoddol fydd yn helpu’r rhai sy’n methu gyrru er mwyn eu helpu i gyrraedd apwyntiadau meddygol yn ogystal â chadw cyswllt gyda’i cymuned leol.

Un elfen o’r prosiect yw fod car cymunedol ar gael i wasanaethu’r gymuned, yr elfen arall yw hybu defnydd o geir trydan. Mae’r cynnydd o niferoedd y ceir trydanol ym Mhrydain wedi bod yn aruthrol dros y 5 mlynedd diwethaf (3,500 o geir trydanol yn 2013, 192,000 o geir trydanol erbyn diwedd 2018).

Gan fod y galw’n cynyddu mae’n bwysig fod trigolion gwledig Gwynedd yn cysidro’r manteision o gael car trydan hefyd. Bwriad y prosiect peilot fydd i brofi i drigolion lleol fod posib i bobl ddefnyddio car trydan yn eu bywydau o ddydd i ddydd a’i fod yn opsiwn yn lle car disel neu betrol sy’n cael gymaint o effaith yn amgylcheddol.

Bydd y prosiect yn ychwanegu i’r hyn sydd wedi ei wneud eisoes drwy’r prosiect Pwyntiau Gwefru Ceir Trydan ym Meirionydd.

Fideos

Dysgwch fwy am yr hyn rydyn ni’n ei wneud...01766 514 057

Arloesi Gwynedd Wledig, 146 Stryd Fawr, Porthmadog, Gwynedd LL49 9NU